ހޯދާ:
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިނަށް ފުވައްމުލަކު މާދަޑު މަސްޖިދުލް އިނާރާ (ބޯޅަ މިސްކިތް) ގައި ދީނީ ދަރުސް ނުދެވޭނެކަމަށް މާދަޑު ކައުންސިލުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް މިރޭގެ އިޝާނަމާދަށް ފަހު އެމިސްކިތުގައި ޝައިޚު އިލްޔާސް ދަރުސް ދެއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތިންމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މާދަޑު ކައުންސިލުން ޝައިޚު އިލްޔާސަށް އިނާރާގައި ދީނީ
އިތުރު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް «